Zápis z valné hromady

10.11.2010 18:36

 

Občanské sdružení ProAfázie
Hrázka 10
621 00 Brno
IČO: 228 56 129

 

 

                                                Zápis
ze zasedání Valné hromady Občanského sdružení ProAfázie konaného dne
                                        26. 10. 2010 v Brně

Přítomni: dle prezenční listiny

Program zasedání:
1. schválení stanov Občanského sdružení ProAfázie
2. volba zakládajícího člena
3. přijetí všech členů na základě přihlášek
4. volba výkonné rady (předsedy, místopředsedy a 3 dalších členů)
5. schválení výše členských příspěvků
6. představení webových stránek
7. diskuze

Zasedání valné hromady Občanského sdružení ProAfázie (dále jen sdružení) bylo zahájeno a vedeno Mgr. Naděždou Lasotovou. Všichni přítomní stvrdili svou účast podpisem na prezenční listině, která je nedílnou součástí zápisu z valné hromady. Účastníci byli seznámeni s programem zasedání.

1. Stanovy sdružení byly schváleny jednomyslně.
2. Zakládajícím členem sdružení byla zvolena jednomyslně PhDr. Milena Košťálová.
3. Přijetí všech členů sdružení proběhlo na základě vyplněných přihlášek.
4. Výkonná rada sdružení byla zvolena jednomyslně ve složení:

Předseda sdružení        Mgr. Naděžda Lasotová,
Místopředseda              Bc. Hana Dvořáková
Člen výkonné rady         PhDr. Milena Košťálová
Člen výkonné rady         Anna Poláková
Člen výkonné rady         Ludmila Vlachová

5. Na rok 2010 byla schválena výše členských příspěvků ve výši 200,- Kč na člena a kalendářní rok.

6. Byly představeny webové stránky sdružení. Všichni členové vyslovili souhlas s umístěním fotografií ze skupinových setkání a výletů na webových stránkách sdružení.

7. Diskuze:
V diskuzi byla otevřena otázka výše členských příspěvků, paní Vrbová navrhovala výši příspěvků 300,- Kč od příštího roku, pan Rusman min. částku 400,-. Po diskuzi se na konec členové sdružení shodli na tom, že schválená výše členských příspěvků 200,- Kč na člena a kalendářní rok je dostačující. Vybraná částka bude použita na úhradu provozních nákladů sdružení: nákup kancelářských potřeb (papír, toner do tiskárny, kopírování apod.), dále na výrobu razítka sdružení, úhradu provozu webových stránek a propagační činnost (výroba letáků). PhDr. Košťálová se v diskuzi zmínila o odměnách pro lektory za vedení konverzačních skupin. Paní Poláková se zajímala o možnost společného setkávání obou konverzačních skupin, společné výlety apod. Členové sdružení se poté dohodli na společném předvánočním setkání, které se uskuteční v úterý 14. 12. 2010 od 9 hodin. Paní Kalinová položila otázku, která souvisela s přijímáním nových členů a vznikem nových konverzačních a skupin.


Zapsala:

Správnost zápisu potvrzuje:

Mgr. Naděžda Lasotová     Bc. Hana Dvořáková      Alena Kalinová
předseda                         místopředseda


Součástí tohoto zápisu je prezenční listina.V Brně dne 26. 10 2010
 

Zpět