Stanovy Občanského sdružení ProAfázie

10.11.2010 18:03

Stanovy Občanského sdružení ProAfázie

 

Název a sídlo

Název: Občanské sdružení ProAfázie (dále jen "sdružení")

Sídlo: Hrázka 10, Brno 621 00.

 

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením členů, které spojuje zájem o setkávání osob s afázií, podporu zkvalitnění života osob s afázií, zejména po stránce komunikační a snaha informovat širokou veřejnost o problematice závažné komunikační poruchy afázie.

 

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • organizace skupinových setkávání osob s afázií a jejich blízkých,
 • boj proti vzniku sociální izolace a pasivitě osob s afázií a jejich rodin,
 • práce s rodinou a komunikačními partnery osob s afázií,
 • poradenská činnost,
 • propagace a osvěta problematiky komunikační poruchy afázie mezi laickou i odbornou veřejnost,
 • publikační činnost (edukační materiály, pomůcky pro osoby s afázií, letáky),
 • vzdělávací akce (účast na přednáškách, seminářích).

 

Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která souhlasí s cíli sdružení a jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení. O přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů. Sdružení vede evidenci členů. Dokladem členství je potvrzení vydané radou sdružení.

2. Člen sdružení má právo:

 • zúčastnit se valné hromady,
 • volit orgány sdružení,
 • být volen do orgánů sdružení,
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a se stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
 • být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení a operativní rozhodnutí valné hromady,
 • ve stanovené výši pravidelně hradit členské příspěvky,
 • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení,
 • účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.

4. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy či dobrým jménem sdružení :

 • napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně výkonná rada sdružení,
 • vyloučení ze sdružení.

5 . Členství ve sdružení zaniká :

 • vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi sdružení,
 • vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada,
 • úmrtím člena
 • zánikem sdružení.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

Organizační uspořádání

1. Strukturu sdružení tvoří:

 • valná hromada,
 • výkonná rada,
 • předseda, místopředseda.

2.  Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo výkonná rada, a to nejpozději do čtrnácti dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Každý člen má jeden hlas. Každý člen hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce. Hlasy všech členů jsou si rovné. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech hlasů sdružení. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady. Zápis z jednání podepisuje předseda a dva ověřovatelé a je kdykoli k dispozici všem členům sdružení.

3. Valná hromada má následující pravomoci:

 • rozhoduje o členství ve sdružení,
 • volí výkonnou radu, předsedu a místopředsedu, funkční období volených orgánů je jednoleté,
 • schvaluje výroční zprávy a rozpočet sdružení,
 • rozhoduje o změnách stanov sdružení,
 • stanovuje členské příspěvky,
 • hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,
 • může si rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány sdružení.

4. Výkonná rada je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výkonná rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Tvoří ji předseda, místopředseda a další 3 členové, zvolení valnou hromadou. Výkonnou radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Výkonná rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Z jednání výkonné rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a dva ověřovatelé a který je kdykoli k dispozici všem členům sdružení. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Výkonná rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů. Výkonná rada:

 • rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,
 • sestavuje rozpočet hospodaření sdružení,
 • připravuje jednání valné hromady,
 • kontroluje činnost předsedy, místopředsedy a případných dalších zaměstnanců sdružení.

5. Předseda sdružení naplňuje rozhodnutí výkonné rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomoci předsedy stanoví valná hromada (popř. výkonná rada). Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení. Předseda připravuje podklady pro jednání výkonné rady sdružení. Jménem sdružení jedná její předseda a místopředseda nebo osoby na základě zmocnění, poskytnutém jim předsedou či místopředsedou.

 

Hospodaření sdružení

1. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací a darů, popř. výnosů majetku.

2. Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada. Prostředky jsou používány na krytí:

 • pronájmu prostor,
 • pomůcek ke skupinovým setkáním (pracovních listů, obrázkových materiálů, audio video technickému vybavení),
 • kopírování,
 • nákupu kancelářských potřeb,
 • vydávání propagačních a edukačních materiálů,
 • služeb a prací nutných k činnosti sdružení.

3.  Za hospodaření sdružení odpovídá předseda sdružení. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výkonnou radou a schváleného valnou hromadou.

4. Po skončení hospodářského roku podává výkonná rada zúčtování hospodářského roku. O výsledku hospodaření předkládá výkonná rada zprávu valné hromadě sdružení.

 

Závěrečná ustanovení

1. Sdružení zaniká:

·         dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady, a to rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech členů sdružení. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada současně o způsobu majetkového vypořádání (provede likvidaci jeho majetku komise schválená valnou hromadou),

·         rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů účastníků valné hromady.

3. Tyto stanovy byly schváleny ustavující valnou hromadou v Brně dne 26.10.2010

 

 

 

Zpět