organizační struktura

  • valná hromada
  • výkonná rada
  • předseda, místopředseda

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku.

Výkonná rada je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Tvoří ji předseda, místopředseda a další 3 členové, zvolení valnou hromadou.

Předseda spolku naplňuje rozhodnutí výkonné rady a zastupuje spolek navenek. Je zodpovědný za plnění rozhodnutí rady, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku. Předseda připravuje podklady pro jednání výkonné rady spolku. Jménem spolku jedná její předseda a místopředseda.

 

Předseda spolku      Mgr. Naděžda Lasotová, MBA

Místopředseda         Mgr. Kristina Šimečková

Člen výkonné rady    PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.

Člen výkonné rady    Anna Poláková

Člen výkonné rady    Jaroslav Novotný